Generalforsamling 5. marts 2011 kl. 15:00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Beretning fra aktivitetsgrupperne.
4. Revideret regnskab og god
kendelse.
5. Behandling af forslag, herunder ændringer i Folkemusikhusets vedtægter.
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.


1.  Mødeleder: Henrik,    referent: Gregers.
 
     Til stede var 5 medlemmer.
 
2.  Beretningen fra formanden indeholdt blandt meget andet en oplysning om at bankkontoen
     i Danske Bank var lukket og slukket (de ca. 9150 kroner blev fordelt med 2000 kroner til
     Henrik for tidligere udlæg, og ca. 7150 kroner til KFMH). Beretningen blev godkendt.
 
4   Regnskab og økonomi: Lone uddelte nogle fine excelark, som Dennis havde udarbejdet,
     med regnskab for året 2010. Vi havde lidt problemer med at fortolke informationerne,
     men samlet var der stor tilfredshed med den forbedrede gennemskuelighed.
     Regnskabet viste tydeligt, at foreningens aktiviteter er inde i en god gænge med
     øget tilslutning, medlemstilgang, øget omsætning og øget overskud.
     Regnskabet blev godkendt med applaus.
 
6    Budget: Det handlede mest om priser på årskontingent og entrè. Forskellige modeller
     blev foreslået af Henrik og Gregers, men Konrad afgjorde diskussionen ved at foreslå
     at vi fortsætter med den aktuelle model (altså 100 kroner for årskontingent, og normalt
     25 kroner i entre for gæster, gratis for medlemmer og unge under 23 år). Det blev vedtaget.
 
     PR: Vi er taknemmelige for Verners hidtidige arbejde med PR for vores arrangementer.

     Det blev aftalt, at enten formanden eller kontaktpersonen til gæsteorkestret præsenterer
     orkestrene. (efter nærmere aftale fra gang til gang).
 
7    Bestyrelsen er genvalgt og består af Henrik (formand), Konrad (webmaster), Lise,
     Lone (kasserer) og Gregers. Desuden skulle Lise og Lone bede Dennis om at påtage
     sig hvervet som foreningens revisor.
 
9    Følgende blev besluttet: Alle medlemskontingenter gælder fremover fra sommer til
      sommer. Det betyder, at medlemmer som lige har betalt eller betaler nu får nogle
      måneder gratis.
 
     Generalforsamlingen blev afviklet i god stemning og god ro og orden, med en hel del småsnak
     (som gør det lidt vanskeligere at referere mødet).
 
 6. marts 2011
 Venlig hilsen
   Gregers Koch.