Referat af Generalforsamlingen 5. marts 2016


Referat af ordinær årlig generalforsamling i Københavns Folkemusikhus (KFMH).
Afholdt i Vanløse Kul55turhus lørdag den 5. marts 2016.

Til stede var Henrik, Lone,Lise, Konrad, Gregers, Palle og Karin.
Til ordstyrer blev Henrik valgt og til referent Gregers.
Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovling (mere end 10 procent til stede) og lovligt indkaldt (ca 1 måned inden).

Bestyrelsen aflagde beretning ved formanden Henrik.
Han omtalte pænt et tidligere bestyrelsesmedlem Elin, som tidligt på efteråret var afgået ved døden.
Konrad havde lavet en ny hjemmeside samt en facebookk-profil for KFMH.
Desuden havde Konrad købt et nyt styreprogram til cirka 300 kroner.
Bestyrelsen kunne godt bruge nogle flere medlemmer.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab ved kassereren Lone for kalenderåret 2015:
Årets omsætning var 9370 kroner.
Årets overskud var 384 kroner.
Egenkapitalen voksede dermed lidt til cirka 18 kkr.
Regnskabet blev godkendt.

Et forslag om fremtidig entre-opkrævning i pausen ved Lise blev vedtaget.

Et forslag om genudgivelse af foreningens sangbog blev diskuteret.Der krævedes nærmere oplysninger
om de økonomiske aspekter. Henrik skulle skaffe yderligere oplysninger.

Kontingent og entre forbliver uændret. Medlemskab gælder for een sæson fra sommer til næste sommer.
Vi har et ekstra tilbud i slutningen af sæsonen (i denne sæson).
Entre til nytårsfesten bliver fremover 120 kroner pro persona.

Alle fem bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt (formand: Henrik, kasserer: Lone, webmaster: Konrad,
ordinære medlemmer: Lise og Gregers).
Dennis blev genvalgt som foreningens revisor.

Eventuelt Intet.

Herefter gik mødet over i et bestyrelsesmøde, hvor man diskuterede antal arrangementer i en sæson
(ti eller elleve) samt gæstebands.

Venlig hilsen Gregers.