Referat af generalforsamling i KFMH 1. april 2017.


Referat af ordinær årlig generalforsamling i KFMH.
Afholdt i Vanløse Kulturhus lørdag den 1. april 2017.
Til stede var Henrik, Lone, Lise, Konrad, Palle og Anita.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
 3. . Revideret regnskab og godkendelse.
 4. Behandling af forslag, herunder ændringer i Folkemusikhusets vedtægter.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt

 1. Til ordstyrer blev Anita valgt og til referent Konrad. Ordstyrer konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og lovligt indkaldt (mere end 3 uger forinden)
 2. Beretning fra bestyrelsen (formanden). Der har været vekslende fremmøde, men alle opgaver klaret. To lørdage i foråret har særligt gode minder med unge mennesker. De kom fra fødselsdagsfest i nabosalen og blev lokket ind af den gode musik og de gode dansere. Husorkestret (FH Spillefolk) leverer formidabel dansemusik og er et stort aktiv for KFMH. Konrad og Lise har gjordt et godt arbejde med hjemmeside og reklamer. Til arrangementerne vil Henrik opfordre folk til at blive medlemmer, da vi gerne vil have flere end 4 i bestyrelsen. Palle udtrykte et ønske om at musikerne bliver budt velkommen og at der bliver sørger for øl og vand til dem.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskabet er ikke revideret, da revisor er syg. Der har været et positivt resultat sidste år og egenkapitalen pænt stor. Overskuddet stammer primært fra indtægter fra nye medlemmer, 20 har meldt sig ind siden marts sidste år.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt, dog med bemærkninger.
 4. Der var ikke kommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
 5. Der var ikke blevet udarbejdet et budget. Man besluttede at kontigentet stiger fra 100 til 120 kr fra august 2017. Entréen forbliver 30 kr. for gæster. Endvidere blev der besluttet at medlemsskabet til KFMH fremover gælder i et år fra indbetalingsdato.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.
 7. Revisoren, Dennis er stadigt sygemeldt, men Lone vil tage kontakt til Dennis for at få afklaring. Der er pt. ingen suppleanter til bestyrelsen
 8. Evt. Der var intet under eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden

Konrad (referent)