VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS FOLKEMUSIKHUS

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Københavns Folkemusikhus. Den virker i København og omegn. Henvendelse sker til formanden m/k eller bestyrelsen.

2. Formål.

Københavns Folkemusikhus' formål er at fremme og opsøge den traditionelle folkekultur samt gennem et alsidigt og aktivt samvær at udbrede og videreudvikle den opstående folkekultur, hvor forskellige former for skabende virksomhed indgår i en folkemusikalsk sammenhæng som en del af hverdagen i forlængelse af traditionen på et ukommercielt grundlag.

3. Formålets udførelse.

Formålet søges fremmet ved at støtte lokale folkekulturgrupper, som tager initiativ til aktiviteter, der ligger indenfor Københavns Folkemusikhus' formål samt ved at udgive bladet Københavns Folkemusikhus NYT. Københavns Folkemusikhus kan tilslutte sig andre organisationer, som arbejder med lignende formål.

4. Medlemskab.

Enhver interesseret, som kan godkende og/eller vil medvirke til opfyldelse af Københavns Folkemusikhus' formål, kan optages som medlem. Enkeltpersoner, institutioner og foreninger kan være medlemmer for et år ad gangen (kalenderåret). Medlemskab berettiger til modtagelse af bladet Københavns Folkemusikhus NYT.

5. Opbygning.

Københavns Folkemusikhus er opbygget på følgende måde:
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen
3. Aktivitetsgrupper.

6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er Københavns Folkemusikhus' øverste myndighed med ansvar overfor vedtægterne. Den afholdes inden udgangen af 1. kvartal med efterfølgende åbent folkemusik-hus/bal. Indkaldelse sker senest 3 uger før via medlemsbladet Københavns Folkemusikhus NYT.

Stemmeret har medlemmer af Københavns Folke­musikhus, som har betalt kontingent. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvert medlem har én stemme. Hvis et eller flere medlemmer kræver skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

Generalforsamlingen erklæres ulovlig, hvis ikke mindst 10% af medlemmerne er mødt frem. Der må derfor indkaldes til ny generalforsamling.

Ændringer i Københavns Folkemusikhus' vedtægter kan besluttes på generalforsamlingen. Vedrørende Folkemusikhusets navn, formål og opløsning gælder dog pkt.11.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Beretning fra aktivitetsgrupperne.
4. Revideret regnskab og godkendelse.
5. Behandling af forslag, herunder ændringer i Folkemusikhusets vedtægter.
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden m/k eller bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor-samlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen.

7. Bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger minimum tre personer, der konstituerer sig som formand m/k, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ansvarlig for Folkemusikhusets daglige drift og varetager forbindelsen mellem foreningens medlemmer og disses aktiviteter samt formidler kontakt til og fra andre foreninger og grupper. Bestyrelsen holder åbne møder.

Foreningen tegnes i alle forhold af 3 medlemmer af bestyrelsen, heriblandt såvel formanden m/k som kassereren.

8. Aktivitetsgrupper.

Aktivitetsgrupper er forskellige interesse-, arbejds- og lokalgrupper som kan arbejde med sang, dans, spil, undervisning, indsamling og formidling samt andre relevante aktiviteter i henhold til formålet.

Kontaktpersoner til grupperne annonceres i KFMH-NYT. Grupperne forpligter sig til at aflægge beretning ved generalforsamlingen i henhold til vedtægterne (se pkt. 6).

Hvis en aktivitetsgruppe ikke er repræsenteret ved generalforsamlingen eller ikke har aflagt skriftlig beretning, vil gruppen blive betragtet som opløst.

9. Ekstraordinær generalfor­samling.

En ekstraordinær generalforsamling afholdes ved krav fra mindst 1/4 af medlemmerne eller mindst to medlemmer af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest en måned efter, at kravet herfor er fremsat. Indkaldelsen sker som til ordinær generalforsamling.

Ved ændring af disse vedtægters pkt. 1, 2 og 13 om Folkemusikhusets navn, formål og opløsning kræves at mindst halvdelen af Folkemusikhusets medlemmer er til stede samt at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af stemmerne fra de fremmødte.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden en måned, og denne generalforsamling er således beslutningsdygtig.

10. Regnskab.

Det reviderede regnskab fremlægges på og godkendes af generalforsamlingen. Regnskabet underskrives af kasserer og revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

11. Opløsning.

Foreningen kan kun opløses efter de for ekstraordinær generalforsamling gældende regler og kun hvis 3/4 af de medlemmer, som har forlangt foreningen opløst, er fremmødt. Den opløste forenings midler tilfalder organisationer med beslægtede formål.

Ændret og godkendt på generalforsamlingen den 3. maj 1997.